Privacyverklaring voor [Invoegen]

[bedrijfsnaam] handelend onder de naam [invoegen] (wij of ons) is een onderneming die geregistreerd is in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer [invoegen]. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te [invoegen].

Onze contactgegevens zijn [e-mail invoegen]

[naam van het bedrijf] maakt deel uit van de [Groep].

 1. Wat is het doel van dit document?

  1. Wij verbinden ons ertoe je privacy te beschermen en te respecteren. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet op welke basis wij persoonsgegevens verzamelen over gebruikers van onze website op [www.invoegen] (onze site) en hoe deze informatie door ons zal worden verwerkt.
  2. Deze privacyverklaring is van toepassing op: bezoekers van onze site die zich niet registreren en degenen die zich wel registreren; klanten die onze goederen en/of diensten via onze site of anderszins van ons kopen; en alle individuele contractanten en dienstverleners die diensten aan ons bedrijf verlenen (jij).
  3. Cocacola.co.uk is een gegevensbeheerder. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn om te beslissen hoe wij persoonlijke informatie over jou bewaren en gebruiken, en om dit duidelijk aan je uit te leggen.
  4. Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) aangesteld, die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met dit privacybeleid. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, met inbegrip van verzoeken om je wettelijke rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de hierboven vermelde gegevens.
  5. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen wat wij met je persoonlijke informatie doen en welke rechten je hebt met betrekking tot onze activiteiten.
 2. Wat zijn persoonsgegevens en wat is onze rechtmatige grondslag voor verwerking

  1. Onder persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, wordt verstaan iedere informatie betreffende een persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Er zijn speciale categorieën van meer gevoelige persoonsgegevens die een hoger niveau van bescherming vereisen (zie verder op 3.4, hieronder).
  2. Wij zullen je persoonlijke informatie alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Onze belangrijkste rechtsgrondslag voor verwerking staat in de onderstaande tabel. Sommige van onze gronden voor verwerking zullen elkaar echter overlappen en er kunnen meerdere gronden zijn die ons gebruik van jouw persoonsgegevens rechtvaardigen.
  3. Wij mogen ons alleen beroepen op onze legitieme belangen (of die van een derde partij) om je persoonsgegevens te verwerken als jouw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen. Wanneer wij ons voor onze verwerking op rechtmatige belangen beroepen, hebben wij het desbetreffende belang hieronder uiteengezet.
  4. In het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens, hoewel wij, als je een particulier bent, jouw toestemming zullen vragen voordat wij direct-marketingcommunicatie van derden naar je sturen via e-mail of sms. Je hebt het recht om je toestemming voor het ontvangen van marketingmateriaal te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.
  5. Wij zullen je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien wij je persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen wij je daarvan in kennis stellen en de rechtsgrondslag toelichten op grond waarvan wij dat kunnen doen.
  6. Wij wijzen je erop dat wij je persoonsgegevens kunnen verwerken zonder jouw medeweten of toestemming, indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
  7. Wanneer wij op grond van de wet of een contract met jou persoonsgegevens moeten verzamelen en je die gegevens niet op verzoek verstrekt, kunnen wij het contract dat wij met je hebben of trachten te sluiten (bijvoorbeeld om je goederen of diensten te leveren), mogelijk niet uitvoeren. In dat geval kan het zijn dat wij een product of dienst die je bij ons hebt, moeten annuleren, maar wij zullen je op dat moment laten weten of dat het geval is.
 3. Gegevens die wij over jou verzamelen

  1. Onder persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, wordt verstaan iedere informatie over een persoon op grond waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens) vallen hier niet onder.
  2. Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over je verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, die wij als volgt hebben gegroepeerd:

   Identiteitsgegevens omvat voornaam, achternaam, gebruikersnaam, geboortedatum en geslacht.

   Contactgegevens omvatten factuuradres, post- of afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.

   Technische gegevens omvat internetprotocoladres (IP-adres) MAC-adres, Google Ad ID, Apple Ad ID, je login, en gebruiksgegevens met inbegrip van datum en tijd van de activiteit op websites, aantal websitebezoeken, locatiegegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om deze website te openen.

   Openbare profielgegevens van sociale netwerken omvatten naam, aliassen, foto's, vind-ik-leuks, locaties en door gebruikers gecreëerde inhoud op sociale netwerken, zoals teksten, video's, symbolen, hashtags en registratie-informatie over je hobby's en interesses.

   Marketing- en communicatiegegevens omvat jouw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en jouw communicatievoorkeuren.

  3. Wij verzamelen, gebruiken en delen ook Samengevoegde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid uit je persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet, aangezien deze gegevens niet jouw identiteit direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld je Technische gegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Indien wij echter Samengevoegde gegevens combineren of verbinden met jouw persoonsgegevens zodat deze direct of indirect je kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.
  4. In het kader van onze normale bedrijfsuitoefening verzamelen wij geen Speciale categorieën of Persoonsgegevens over jou (dit omvat details over je ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over je gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen evenmin informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Wij kunnen echter wel informatie verwerken:
   1. in verband met een gezondheidstoestand of een handicap, om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om redelijke aanpassingen aan te brengen in de verlening van onze diensten.
   2. wanneer het noodzakelijk is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
   3. wanneer je de informatie kennelijk openbaar hebt gemaakt; of
   4. anders met jouw uitdrukkelijke toestemming.
 4. Hoe worden je persoonsgegevens verzameld?

  1. Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over jou te verzamelen, onder meer via:
  2. directe interacties. Je kunt ons je identiteits- en contactgegevens meedelen door formulieren op de site in te vullen of door met ons te corresponderen op de site of met de klantendienst. Dit omvat persoonlijke gegevens die je verstrekt wanneer je:
   1. onze website gebruikt;
   2. een account maakt op onze website;
   3. marketing naar je laat sturen;
   4. deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
   5. ons feedback geeft, een klacht indient of contact met ons opneemt.
  3. Wij verzamelen identiteits-, contact-, openbare profielgegevens van sociale netwerken en technische gegevens van onze social media-accounts.
  4. Geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer je onze website bezoekt of marketinge-mails opent, verzamelen wij automatisch Technische gegevens over je apparatuur, locatie, internetacties en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook Technische gegevens over je ontvangen als je andere websites bezoekt die gebruikmaken van onze cookies. Zie punt 10 hieronder voor meer details.
 5. Kinderen: De website is bedoeld voor personen van 13 jaar en ouder, met toestemming van de ouders tot de leeftijd van 16 jaar. Wij verzoeken personen jonger dan 13 jaar om geen persoonsgegevens via de website te verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een bewijs van toestemming van de ouders te vragen om de verwerking van persoonsgegevens over minderjarigen mogelijk te maken

  1. Derde partijen of openbaar beschikbare bronnen. Wij ontvangen persoonsgegevens over jou van verschillende derde partijen en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet
   1. Technische gegevens van de volgende partijen:
    1. aanbieders van analyses, zoals Google, die buiten het VK en de EU zijn gevestigd;
   2. Contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en leveringsdiensten zoals [NAAM], gevestigd [binnen OF buiten] de EU.
 6. Doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens zullen gebruiken

  Doel/Activiteit

  Soort gegevens

  Rechtmatige grondslag voor de verwerking, met inbegrip van de grondslag van het rechtmatige belang

  Om te reageren op jouw verzoeken, vragen en opmerkingen

  (a) Identiteitsgegevens

  (b) Contactgegevens

  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om klanten te helpen en antwoorden te geven)

  Om je bestelling te verwerken en te leveren, inclusief:

  (a) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten

  (b) Geld dat aan ons verschuldigd is te innen en terug te vorderen

  (a) Identiteitsgegevens

  (b) Contactgegevens

  (c) Financiële gegevens

  (d) Transactiegegevens

  (e) Marketing- en communicatiegegevens

  (a) Uitvoering van een contract met jou

  (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om aan ons verschuldigde schulden te innen)

  Om onze relatie met jou te beheren, waaronder:

  (a) Je in kennis stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of in ons privacybeleid

  (b) Je vragen een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen

  (a) Identiteitsgegevens

  (b) Contactgegevens

   (c) Marketing- en communicatiegegevens

  (a) Uitvoering van een contract met jou

  (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

  (c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens bij te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

  Om je in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking of prijsvraag of om een enquête in te vullen

  (a) Identiteitsgegevens

  (b) Contactgegevens

  (c) Profielgegevens van openbare social media

  (d) Gebruiksgegevens

  (e) Marketing- en communicatiegegevens

  (a) Uitvoering van een contract met jou

  (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

  Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

  (a) Identiteitsgegevens

  (b) Contactgegevens

  (c) Technische gegevens

  (a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het beheer van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

  (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

  Om je relevante website-inhoud en advertenties aan te bieden en de doeltreffendheid van de advertenties die wij je aanbieden te meten of te begrijpen

  (a) Identiteitsgegevens

  (b) Contactgegevens

  (c) Profielgegevens

  (d) Gebruiksgegevens

  (e) Marketing- en communicatiegegevens

  (f) Technische gegevens

  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen)

  Om data-analyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren

  (a) Technische gegevens

   

  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om klantentypes voor onze producten en diensten te bepalen, om onze website actueel en relevant te houden, om onze activiteiten te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te bepalen)

  Om je suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor jou van belang kunnen zijn

  (a) Identiteitsgegevens

  (b) Contactgegevens

  (c) Technische gegevens

   (e) Profielgegevens van openbare social media

  (f) Marketing- en communicatiegegevens

  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

   

  1. Geautomatiseerde besluitvorming
   1. Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonlijke informatie gebruikt om een besluit te nemen zonder menselijke tussenkomst.
   2. Wij gebruiken de gebruikers-ID-functie van Google om jouw activiteit op de site en je social mediaprofielen en gedeelde inhoud te analyseren.
   3. Deze profilering heeft geen rechtsgevolgen voor jou, en heeft geen invloed op je ervaring op de website. Er is geen sprake van controle of toezicht op jouw gedrag of handelingen. Het stelt ons alleen in staat de voorkeuren en het gedrag van de gebruikers van de website in het algemeen te kennen, en op basis van deze analyse de websites, alsmede onze producten en diensten te verbeteren
  2. Marketing

   Wij streven ernaar je keuzemogelijkheden te bieden met betrekking tot bepaalde vormen van gebruik van persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en reclame.

  3. Promotionele aanbiedingen van ons
   1. Wij kunnen je identiteits-, contact-, technische en openbare profielgegevens van social media gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat je zou willen of nodig zou kunnen hebben, of wat voor jou interessant zou kunnen zijn. Zo bepalen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor jou relevant kunnen zijn.
   2. Je ontvangt marketingberichten van ons als je informatie bij ons hebt aangevraagd of producten bij ons hebt gekocht en je je niet hebt afgemeld voor het ontvangen van die marketing.
  4. Afmelden

   Je kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door de afmeldlinks te volgen in elk marketingbericht dat je wordt toegezonden of door contact met ons op te nemen via.

 7. Je informatie delen

  1. Wij delen je persoonlijke informatie met derde aannemers en dienstverleners voor zover dat nodig is om je bestelling uit te voeren.
  2. Wij delen je informatie als volgt met andere derde partijen:
   1. Coca-Cola Services
   2. onze toezichthouders, professionele adviseurs, verzekeraars en accountants;
   3. Amazon Web Services, dat de voor deze website gebruikte Magento e-commerce oplossing en de bijbehorende databanken host;
   4. Adobe met het oog op het personaliseren van advertenties die op websites van derden verschijnen;
   5. Innovinity en haar leveranciers, die de verkoop van flessen en kasten op de site exploiteren. De gegevens die aan Innovinity worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Innovinity, die hier beschikbaar is.
   6. CCA International, dat het centrum voor consumentrelaties voor de merken van The Coca-Cola Company in Frankrijk beheert
   7. indien wij een bedrijf of activa verkopen, in dat geval kunnen wij je persoonsgegevens bekend maken aan de toekomstige koper van dergelijke bedrijven of activa;
   8. aanbieders van betaaldiensten als je producten koopt via de website;
   9. indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn; en
   10. met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.
  3. De hierboven genoemde categorieën van derde partijen gebruiken je persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden en zijn verantwoordelijk voor hun eigen naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming.
  4. Wij delen je gegevens ook met externe dienstverleners die diensten verlenen aan ons bedrijf, zoals de hostserver van onze website, de IT-ondersteuning en onderhoudsdienst, de cloud-opslagprovider en e-mailuitwisselingsserver, bezorgdiensten en andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten verlenen. Al onze externe dienstverleners zijn verplicht passende veiligheidsmaatregelen te nemen om je persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met ons beleid. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners je persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken.
  5. Onze dienstverleners voor online- en e-mailreclame kunnen ingebedde pixels gebruiken, ook bekend als "spy pixels", "web tags", "onzichtbare GIF's" of soortgelijke technologieën als onderdeel van de website om ons te helpen onze online- en e-mailreclamecampagnes te beheren, en om de doeltreffendheid ervan te verbeteren. Als bijvoorbeeld een cookie door een serviceprovider op je computer wordt geplaatst, kan de serviceprovider spy pixels, web tags, onzichtbare GIF's of soortgelijke technologieën gebruiken om de cookie tijdens je bezoeken aan de website te herkennen en om na te gaan welke van onze online-advertenties je waarschijnlijk naar onze website zullen brengen, en de serviceprovider kan verplicht worden die andere informatie met ons te delen zodat wij die kunnen gebruiken. Wij wijzen je erop dat wij de overige informatie die onze dienstverleners ons verstrekken, in verband kunnen brengen met de Persoonsgegevens die eerder door ons over jou zijn verzameld.
 8. Gegevensbeveiliging

  1. We hebben gezorgd voor:
   1. Passende veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat je persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt.
   2. Procedures voor de behandeling van vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging, en wij zullen jou en alle toepasselijke regelgevende instanties op de hoogte brengen van een vermoedelijke inbreuk indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
  2. Overdracht van informatie buiten de EER

   Wij kunnen je Persoonsgegevens overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals de Verenigde Staten (de "Derde landen"), die geacht worden geen "passend beschermingsniveau" te bieden volgens artikel 45 van de GDPR.
  3. In dat geval zullen onze gegevensoverdrachten onderworpen zijn aan de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd krachtens artikel 46, lid 2, van de GDPR (klik op hier voor toegang tot het besluit van de Europese Commissie inzake modelcontractbepalingen voor overdrachten aan in derde landen gevestigde onderaannemers).
  4. Voor alle relevante informatie over de overdracht van je persoonsgegevens naar Derde landen (met inbegrip van de desbetreffende overdrachtmechanismen), kun je contact opnemen met onze Data Protection Delegate via:
  5. EU Data Protection Officer - Coca-Cola. Viale T. Edison 110/B - Sesto San Giovanni (MI), Italië en privacy@coca-cola.com
  6. Indien je buiten de EER gevestigd bent, kunnen wij persoonlijke informatie doorgeven aan het correspondentieadres dat je ons verstrekt, voor zover dat nodig is om je bestelling te voltooien. Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten veilig zijn. Door ons instructies te geven van buiten de EER stem je ermee in dat een dergelijke overdracht voor ons noodzakelijk is om je bestelling te voltooien.
 9. Hoe lang bewaren wij je persoonlijke informatie?

  1. Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Wij kunnen je persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of indien wij redelijkerwijs menen dat er een rechtszaak over onze relatie met jou te verwachten valt.
  2. Om de geschikte bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking van je persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken en de vraag of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.
  3. Wij bewaren basisinformatie over onze klanten (met inbegrip van contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) tot twee jaar nadat zij geen klant meer zijn, voor belastingdoeleinden en ten behoeve van eventuele rechtsvorderingen.
  4. In bepaalde omstandigheden kun je ons vragen je gegevens te wissen: zie je rechten hieronder voor meer informatie.
  5. In sommige omstandigheden anonimiseren wij je persoonsgegevens (zodat zij niet langer met jou in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd mogen gebruiken zonder jou daarvan verder in kennis te stellen.
 10. Jouw rechten

  1. Je hebt de volgende rechten:
   1. om te horen wat wij met je persoonlijke informatie doen. Wij doen dit door jou deze privacyverklaring te verstrekken;
   2. om de persoonlijke informatie die wij over je hebben, te corrigeren of bij te werken.
   3. bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
   4. om een kopie te vragen van de persoonlijke informatie die wij over je hebben;
   5. ons te vragen de informatie die wij over je hebben, te wissen indien er geen goede reden is om deze nog langer te verwerken;
   6. ons te vragen de verwerking van je persoonsgegevens stop te zetten wanneer wij ons baseren op een rechtmatig belang en er iets in je specifieke situatie is waardoor je bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond en wanneer er geen goede reden is waarom wij de gegevens nog langer kunnen verwerken;
   7. ons te vragen het gebruik van je persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te beperken indien je beweert dat deze onjuist zijn en wij dit wensen te verifiëren, of in een beperkt aantal andere omstandigheden;
   8. ons te vragen je persoonlijke informatie in een voor de computer leesbaar formaat naar een andere organisatie te sturen;
   9. een klacht in te dienen bij de Information Commissioner als je niet tevreden bent over ons gebruik van je persoonsgegevens: je kunt dit doen via https://ico.org.uk/concerns/. Neem onmiddellijk contact met ons op als je van mening bent dat wij je persoonlijke gegevens niet correct behandelen, zodat wij het probleem kunnen proberen op te lossen.
  2. Als wij je persoonsgegevens wissen of het gebruik ervan beperken, kunnen wij onze diensten niet meer aan jou verlenen.
  3. Als je een van je rechten wilt uitoefenen, kun je contact opnemen met privacy@coca-cola.com. Het is mogelijk dat wij je om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen je identiteit te bevestigen en je recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om een van je andere rechten uit te oefenen).
 11. Cookiebeleid

  1. Onze website gebruikt cookies om je te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Wij gebruiken cookies voor onze legitieme belangen, om ons te helpen je een goede ervaring te bieden wanneer je op onze website surft en om onze site te verbeteren. Je kunt ons Cookiebeleid bekijken op onze website.
 12. Links van derden

  Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derde partijen. Als je op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derde partijen gegevens over jou verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer je onze website verlaat, raden wij je aan het privacybeleid te lezen van elke website die je bezoekt.

Laatst bijgewerkt in november 2020